Homepage

NÁPLŇ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

 

Práce školního speciálního pedagoga

 • Školní speciální pedagog (ŠSP) spoluvytváří podmínky pro inkluzi dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných; spolupracuje s pracovníky školských poradenských zařízení (PPP, SPC).
 • Provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti; vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, navrhuje jejich zařazení do speciálně-pedagogické péče.
 • Vede hodiny individuální speciálně pedagogické péče zaměřené na reedukaci, kompenzaci či stimulaci oslabených funkcí a základních školních dovedností (zejména čtení, psaní, aplikace pravopisu, počítání).

Činnosti zaměřené na děti a žáky

 • Individuální konzultace při studijním selhávání, výchovných obtížích, narušených vztazích s vrstevníky, učiteli, rodiči.
 • Pravidelné hodiny individuální speciálně pedagogické péče jsou zaměřeny na rozvoj oslabených percepčně motorických funkcí (např. zrakového a sluchového vnímání), na rozvoj koncentrace pozornosti, paměti, komunikačních schopností.
 • Spolupráce na kariérovém poradenství žáků. Žáci mohou speciálního pedagoga kontaktovat na základě vlastního přání, žádosti rodičů, doporučení učitele či odborníků ze školských poradenských zařízení.

Činnosti zaměřené na zákonné zástupce žáků

 • Konzultace výchovných a vzdělávacích problémů žáků.
 • Doporučení vhodných pomůcek, metod a způsobů práce v domácím prostředí.
 • Možnost předání kontaktu na pracovníky školských poradenských zařízení.

Činnosti zaměřené na pedagogické pracovníky

 • Konzultace výchovných a výukových problémů žáků.
 • Volba vhodných výukových metod a způsobů práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadanými.Podpora při Vytváření individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a poskytování podpůrných opatření.

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com