Homepage

O škole

Budova základní školyBudova dnešní základní školy byla předána do užívání
dne 4. 11. 1901. Autorem projektu byl architekt pan Bürger z Chemnitz a stavbu zrealizoval pan Schmidt z Rumburka. Výuka probíhala na národní a měšťanské škole odděleně pro chlapce a dívky.

V září 1920 vznikla jednotřídní česká škola, která byla umístěna v přízemí německé měšťanky. Jedním z prvních českých učitelů byl Josef Vohradský, jehož jméno dnes nese. Čeština se na německé měšťance vyučovala od roku 1926. Po roce 1938 se přestalo česky vyučovat úplně. Dne 3. září 1945 zahájila výuku česká obecná a měšťanská škola, jejímž ředitelem byl jmenován František Šeda. Do šk. roku 1948/ 1949 vstoupila zdejší škola jako škola střední a patřila k těm modernějším v kraji. V padesátých letech došlo ke stavebním úpravám interiérů budovy a byla zřízena družina mládeže. Důležitou kulturní událostí v obci bylo otevření městského divadla. Za vzornou byla prohlášena veřejná knihovna, ve které byl knihovníkem Vladimír Konečný, učitel základní školy. Začátkem šedesátých let pokračovaly opravy a úpravy vnitřních prostor, přibyly některé moderně vybavené učebny. Do provozu byla dána žákovská knihovna a aula. Ve školním roce 1983/1984 byla škole předána do užívání nová tělocvična a v srpnu 1987 nová budova školní jídelny.

V současnosti má škola v podstatě tři budovy. Sídlem ředitelství školy je budova v ulici T.G.Masaryka. Zde se nachází i administrativní zázemí školy. Kanceláře ředitelství jsou přístupné veřejnosti i zaměstnancům během celé provozní doby školy. V této hlavní budově jsou umístěny všechny třídy II. stupně a střídavě čtvrtý nebo pátý ročník. K výuce se na II. stupni používá jedenáct odborných pracoven – pro zeměpis, přírodopis, cizí jazyky, fyziku a chemii, hudební výchovu a pracovní vyučování - cvičná kuchyň a školní dílny. Součástí učebny fyziky a chemie je kabinet, který se zároveň využívá jako laboratoř při praktických cvičeních. K odborným učebnám se řadí řadí i dvě pracovny PC a interaktivní učebna, které jsou využívány k výuce i k mimoškolním činnostem. Ve druhém patře budovy se nachází aula, kde probíhají společenské a kulturní akce školy. V suterénu jsou šatny a skladové prostory.

Spojovací chodbou je napojena na hlavní budovu tělocvična, kde jsou dva sály. Oba sály využívá škola k výuce tělesné výchovy a pro zájmovou činnost žáků. Současně je tělocvična k dispozici ostatním školám ve městě a v odpoledních a večerních hodinách veřejnosti. Součástí budovy je školní pozemek. Zde se nachází hřiště s umělým povrchem, které mohou žáci využívat i v odpoledních hodinách a volných dnech.

Objekt školy v budově T.G.Masaryka prochází od června roku 2006 rekonstrukcí, která byla původně plánována na dva roky. V současné době je dokončena bezbariérová úprava budovy a modernizace sociálního zařízení.

 

V Zahradní ulici je školní jídelna. Prostory v přízemí této budovy škola částečně pronajímá a částečně využívá pro výuku pracovních činností – jsou zde umístěny školní dílny.

 

Třetím objektem je budova v Žižkově ulici. Vlastně jsou to dvě propojené budovy. Kromě tříd prvního stupně se zde nachází tělocvična, dvě oddělení školní družiny, hudebna a interaktivní učebna. V zadním traktu je prostorný dvůr, který bývá využíván při hodinách tělesné výchovy nebo pro činnost školní družiny.

 

Přehled ředitelů od roku 1945

1945 - 1958 Šeda František
1958 - 1970 Michek František
1970 - 1972 Dryšl Antonín
1972 - 1988 Petroušková Irena
1988 - 1990 Pajer Josef
1990 - 2001 Mgr. Švarc Petr
2001 - 2016 Mgr. Hertlová Eva

2017 - dosud Mgr. Renata Sochorová

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com